Zwiń

Wybrane obiekty

Korzyści

  • otrzymasz oferty tylko tych obiektów, które spełniają Twoje kryteria
  • zaoszczędzisz kilka godzin swojego czasu
  • gwarantujemy najlepszą mozliwą cenę dla Twojego zapytania
  • raport jest darmowy
Wyceń

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NOBELL

§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa ogólne zasady korzystania z Usługi Nobell („Usługa Nobell”), świadczonej przez Nobell Congressing Sp. z o.o. („Nobell”) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Nadbrzeżnej 4, KRS: 0000241655, NIP: 526-288-86-21, REGON: 140196078.
2. Usługa Nobell polega na nieodpłatnym doborze miejsc organizacji imprezy turystycznej, konferencji, szkolenia, wystawy, targów, kongresu, warsztatu, imprezy firmowej, imprezy dla klientów firmy, imprezy dla pracowników firmy, innego podobnego wydarzenia („Spotkanie”) na zlecenie osoby fizycznej lub prawnej („Klient”).
3. Koszt usługi przenoszony jest na właściciela wybranego Obiektu, który jest jednocześnie zobowiązany do nie podnoszenia cen swoich usług w celu pokrycia tego kosztu.
4. Usługa Nobell skierowana jest do Klientów, którzy planują samodzielną organizację Spotkania i polega na:
a. przedstawieniu Klientowi propozycji podmiotów świadczących usługi organizacji Spotkań („Obiekt”),
b. przedstawieniu Klientowi kosztorysu organizacji Spotkania w Obiekcie,
c. negocjacji warunków organizacji Spotkania w Obiekcie, w tym zapisów umowy.
5. Usługa Nobell ma na celu doprowadzenie do podpisania umowy na organizację Spotkania pomiędzy Klientem a Obiektem na zasadach uzgodnionych przez Klienta z Obiektem przy wsparciu i doradztwie Nobell.

§2 Obowiązki stron

1. W ramach świadczenia Usługi Nobell, Nobell jest zobowiązany do:
b. Bezpłatnego wyszukania obiektów spełniających kryteria klienta planującego spotkanie;
c. Dokonania rezerwacji i przedstawienia kosztowego raportu porównawczego 3 obiektów spełniających kryteria klienta w ciągu 72 godzin od otrzymania zlecenia od klienta; termin ważności ofert Obiektów przedstawionych w kosztowym raporcie porównawczym – 14 dni;
d. Negocjacji ceny i warunków umowy między Obiektem a Klientem w przypadku wyboru obiektu zaproponowanego w ramach świadczenia Usługi Nobell, w przeciwnym przypadku – przedstawienia oferty 3 kolejnych Obiektów;
e. Wizyty w Obiekcie wspólnie z Klientem, jeśli będzie taka potrzeba;
f. Doprowadzenia do podpisania umowy dotyczącej organizacji Spotkania pomiędzy Klientem a Obiektem;
g. Świadczenia pomocy doradczej od momentu podpisania umowy między Klientem a Obiektem do momentu końcowego rozliczenia Spotkania, jeśli będzie taka potrzeba;
h. Współdziałania z Klientem w celu świadczenia Usługi;
i. Przekazania Klientowi kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację Spotkania ze strony Obiektu po podpisaniu umowy pomiędzy Klientem a Obiektem.
2. W ramach korzystania z Usługi Klient zobowiązuje się do:
a. Współdziałania z Nobell;
b. Określenia kryteriów wyboru Obiektu;
c. Wskazania Obiektów, których ofertę klient sprawdził lub sprawdza bezpośrednio.
3. Nobell zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych lub organizacyjnych Klienta, nieujawnionych do wiadomości publicznej, które Nobell uzyskał w ramach świadczenia Usługi Nobell.

§3 Odpowiedzialność

Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Nobell wobec Klienta za ewentualne roszczenia Klienta związane ze świadczeniem usług przez Obiekt w związku z organizacją Spotkania. Nobell nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych pomiędzy Klientem a Obiektem w związku z organizacją Spotkania.

§4 Zmiana regulaminu

1. Nobell może dokonać zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
a. potrzeby dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;
b. wprowadzenia nowych usług lub zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług.
2. Nobell jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian, Nobell poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie informacji o dokonanych zmianach regulaminu wraz z zamieszczeniem jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.nobell.pl oraz poprzez wysłanie do Klientów wiadomości mailowych o zmianie Regulaminu. Informacja taka zostanie wysłana z 7-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian.

 

Nobell Congressing 2015. All Rights Reserved