POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO EVENTY.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z serwisu eventy.pl („Serwis”)
2. Rozdział „Polityka Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z Serwisu, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im Usług.
3. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") stanowi część regulaminu korzystania z serwisu www.eventy.pl ("Regulamin", "Serwis").
4. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

§ 2

Dane osobowe


1. Administratorem podanych danych jest Nobell Congressing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241655, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5262888621 oraz numer statystyczny REGON 140196078, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych ("Nobell"),
2. Nobell może przetwarzać dane osobowe:
a. w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie art. 6 (1) lit a RODO;
b. w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Nobell (art. 6 (1) lit f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie;
c. w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z serwisu eventy.pl na podstawie art. 6 (1) lit b RODO;
d. w celu wykonania umowy o współpracę oraz Ogólnych Warunków Umowy w szczególności w celu dodania Obiektu.

Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych
3 Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.
4 Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
5 Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu.
6 Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie.
7 Nobell uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych
8. Podanie danych w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
9. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
10. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z serwisu eventy.pl
11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 (1) lit b RODO w szczególności:
a. utworzenia Konta Użytkownika;
b. dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Obiektowi danych Użytkownika dokonującego Rezerwacji;
c. Innych usług o których mowa w Regulaminie korzystania z serwisu eventy.pl.
12. Przekazywanie danych osobowych do Obiektu, którego dotyczą Usługi objęte Rezerwacją jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy na podstawie na podstawie art. 6 (1) lit b RODO.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Funkcjonalności serwisu i założenia Rezerwacji oraz dokonania Rezerwacji Usług Obiektu, jak również w celu rozpatrzenia reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.
14. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania po zalogowaniu do Serwisu, w zakładce Edycja Danych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres info@eventy.pl.
15. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy o współpracę oraz Ogólnych Warunków Umowy w szczególności w celu dodania Obiektu
16. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy o współpracę oraz Ogólnych Warunków Umowy w szczególności w celu dodania Obiektu jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania tej Umowy.
17. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o współpracę. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą
18. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a. żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz
b. prawo do ograniczenia przetwarzania oraz
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.

Zabezpieczenia
19. Nobell wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
20. W szczególności, za pomocą szyfrowania Nobell zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

Dodatkowe informacje
21. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody prosimy o kontakt na skrzynkę mailową info@event.pl.

§ 3

Polityka Cookies

Definicje
1. Administrator - Nobell.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie eventy.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
9. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
11. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
12. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
13. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
14. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
15. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
16. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla FireFox Przeglądarka Chrome Przeglądarka Safari Przeglądarka Opera
17. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
18. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.