Regulamin korzystania z serwisu eventy.pl


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w serwisie prowadzonym na stronie internetowej www.eventy.pl ("Serwis").
2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Nobell Congressing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241655, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5262888621 oraz numer statystyczny REGON 140196078, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych, adres e-mail: info@eventy.pl, tel.: 608 921 282 ("Nobell").
3. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Nobell i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów.
6. Warunkiem korzystania z Serwisu przez użytkownika jest akceptacja wszystkich podanych w Regulaminie warunków. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu nie jest dozwolone.

§ 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W ramach Serwisu, Nobell na zlecenie obiektu współpracującego z Serwisem ("Obiekt", "Obiekty") prezentuje oferty organizacji przez Obiekty spotkań (“Oferty”) w tym oferty imprez turystycznych, konferencji, szkoleń, wystaw, targów, kongresów, warsztatów, imprez firmowych, imprez dla klientów firmy, imprez dla pracowników firmy i innych podobnych wydarzeń (“Spotkanie”), a także usług dodatkowych oferowanych przez Obiekty (dalej łącznie "Usługami Obiektu") w formie automatycznie generowanych w Serwisie Ofert oraz pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu na rzecz Obiektu od Użytkowników Serwisu wstępnych rezerwacji Ofert (“Rezerwacja”) w wysokości i w terminie ustalonych wcześniej za pośrednictwem Serwisu.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną (”Usługi”) oferowane przez Nobell za pośrednictwem Serwisu polegają na:
a. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu,
b. otrzymywania informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Nobell oraz Obiektów,
c. umożliwieniu pobierania ofert organizacji Spotkań oraz a także Usług Obiektów oferowanych przez Obiekty („Funkcjonalności serwisu”),
d. pośrednictwie w przyjmowaniu i przekazywaniu na rzecz Obiektu od Użytkowników Serwisu Wstępnych Rezerwacji Ofert na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy
e. świadczenia usługi spersonalizowanego konta Użytkownika („Konto”).
3. Z Usług mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (“Użytkownik”).
4. Z Usług określonych w §2 ust.2 lit. c-e mogą korzystać Użytkownicy, którzy nie są konsumentami.
5. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem Serwisu. Nobell nie świadczy Usług Obiektu, a jedynie umożliwia korzystanie przez Użytkownika z nich w celu, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu.
6. Nobell nie jest:
a. stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem Serwisu,
b. pełnomocnikiem Obiektu lub Użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem Serwisu;
c. pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Serwisu;
d. oferentem lub organizatorem Usług Obiektu prezentowanych w Serwisie.
7. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Obiektem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Obiektem.
8. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia i opisy Usług Obiektów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do skorzystania z Usług Obiektu, mającym na celu zawarcie umowy o świadczenie tych Usług Obiektu w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu zakładania Konta, pozwala Użytkownikowi na zmianę tych danych, śledzenie złożonych Ofert oraz dokonanych Rezerwacji, a także zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu.
10. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
11. Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Nobell w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
12. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
13. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Nobell Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
14. Konto jest niezbywalne.
15. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
16. Nobell nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Usług.


§ 3

Warunki zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną

1. Przed skorzystaniem z Usług, o których mowa w §2 ust. 2 Użytkownik zawiera z Nobell umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną („Umowa”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Nobell. W momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk dochodzi do zawarcia Umowy.
3. Korzystanie z Funkcjonalności możliwe jest:
a. Po założeniu Konta
b. Bez zakładania Konta
4. W celu korzystania z Funkcjonalności Serwisu bez zakładania Konta Użytkownik jest obowiązany:
a. Do podania swojego imienia, nazwiska, nazwy firmy jaką reprezentuje, adresu e-mail oraz fakultatywnie numeru telefonu;
b. Akceptacji niniejszego Regulaminu;
c. Kliknięcia w przycisk “Pobierz darmową wycenę”.
5. W celu korzystania z Konta Użytkownik jest obowiązany dokonać rejestracji w Serwisie („Rejestracja”). W celu Rejestracji Użytkownik jest obowiązany:
a. do podania swojego imienia, nazwiska, nazwy firmy jaką reprezentuje, adresu e-mail oraz fakultatywnie numeru telefonu oraz numeru NIP a także adresu (Ulica, numer ulicy, kod pocztowy, miasta) firmy, którą reprezentuje;
b. Akceptacji niniejszego Regulaminu;
c. Kliknięcia w przycisk “Zarejestruj się”.
6. Użytkownik może założyć również Konto podczas korzystania z Funkcjonalności Serwisu.
7. Sposób korzystania z Usług wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d jest określony w Ogólnych Warunkach Umownych dla Obiektów.
8. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

§ 4

Konto Użytkownika

1. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu zakładania Konta, pozwala Użytkownikowi na zmianę tych danych, śledzenie złożonych Ofert oraz dokonanych Rezerwacji, a także zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu.
2. Podczas Rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu zakładania Konta Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Nobell w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zakładania Konta, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
3. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w procesie Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Nobell Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
5. Konto jest niezbywalne.
6. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
7. Nobell nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Usług.

§ 5

Pobranie Ofert i Rezerwacja

1. Pobranie Oferty następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, poprzez podanie danych wskazanych w §3 ust. 4 i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury pobierania Oferty. W procesie pobierania Oferty (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji) Użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu powoduje, że nie jest możliwe pobranie Oferty za pośrednictwem Serwisu.
2. W celu skorzystania z Funkcjonalności Serwisu oraz Rezerwacji Usług za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do podania podstawowych parametrów organizowanego Spotkania w tym:
a. planowanej liczby uczestników,
b. dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji Spotkania oraz,
c. preferowanej lokalizacji (nieobowiązkowo).
3. Pobranie Oferty nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem dokonania zapłaty za Usługi Obiektu lub zapłaty zaliczki na poczet tych Usług w chwili pobierania Oferty i zakładania Rezerwacji Oferty.
4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu pobierania Oferty pełnych i prawdziwych danych.
5. Po pobraniu Oferty Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem pobrania Oferty na adres e-mail podany w toku Rejestracji lub w formularzu pobierania Oferty. Potwierdzenie pobrania Oferty jest jedynie dokumentem potwierdzającym wygenerowanie Oferty w Serwisie. Dokument ten nie stanowi jeszcze potwierdzenia dokonania Rezerwacji.
6. W wiadomości, o której mowa w §5 ust. 5 podany będzie link do wygenerowanej w Serwisie Oferty organizacji Spotkania w Obiektach wybranych przez Użytkownika w formularzu pobierania Oferty. Po kliknięciu w link przedstawiona zostanie Oferta oraz aktualny status Oferty z wybranych Obiektów. Dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie oferta ta będzie widoczna po zalogowaniu się do Konta w zakładce “Oferty”.
7. W kolejnych krokach podane będą wskazówki co do możliwych działań do wykonania w ramach pobranej Oferty. Dla wybranych i/lub wszystkich Obiektów z Oferty Użytkownik ma możliwość sprawdzenia za pośrednictwem Serwisu dostępności Oferty we wskazanym przez Użytkownika w formularzu pobierania Oferty terminie. Skorzystanie z opcji “Sprawdź dostępność” wygeneruje w ofercie odpowiedź od Obiektu co do dostępności terminu oraz możliwość modyfikacji przez Obiekt cen zaprezentowanych w pierwotnie wygenerowanej w Serwisie Ofercie.
8. Ceny za Usługi prezentowane w Ofercie są cenami określonymi bezpośrednio przez Obiekt. Nobell nie określa cen, ani w nie ma na nie wpływu. Obiekt na każdym etapie pracy nad ofertą ma możliwość modyfikacji cen za poszczególne Usługi wchodzące w skład oferty. W Ofercie prezentowane są ceny netto i brutto Usług.
9. Obiekt zobowiązuje się, że suma netto zaktualizowanej Oferty, będzie najniższą z możliwych do uzyskania przez Użytkownika dla parametrów Spotkania określonych przez Użytkownika
10. Dla każdego Obiektu zawartego w Ofercie z dostępnym terminem sprawdzonym zgodnie z §5 ust. 7 Użytkownik będzie miał możliwość założyć wstępną Rezerwację .
11. Założenie Rezerwacji nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi Obiektu lub zapłaty zaliczki na poczet tych Usług w chwili pobierania Oferty i zakładania Rezerwacji Oferty. Rezerwacja nie gwarantuje dostępności Oferty. Wyraża jedynie zamiar skorzystania z Oferty przez Użytkownika w wybranym Obiekcie
12. Po założeniu przez Użytkownika Rezerwacji Oferty w wybranym Obiekcie Użytkownik otrzyma wiadomość z danymi kontaktowymi do osoby odpowiedzialnej za opracowanie Oferty po stronie Obiektu na adres e-mail podany w toku Rejestracji lub w formularzu pobierania Oferty, a dane Użytkownika zainteresowanego Ofertą zostaną wysłane do Obiektu, w którym została założona Rezerwacja w celu sfinalizowania ustaleń między Obiektem a Użytkownikiem i podpisania umowy pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem, a także potwierdzenia przez Obiekt dostępności Oferty we wskazanym terminie.
13. Od momentu założenia Rezerwacji i otrzymania przez Użytkownika danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za Ofertę po stronie Obiektu wszelkie zmiany w zakresie Oferty i Usług zawartych w Ofercie, jak również anulowanie Rezerwacji ustalane są bezpośrednio pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem. W celu dokonania zmian Usług Obiektu objętych Rezerwacją lub anulowania Rezerwacji, Użytkownik skontaktuje się bezpośrednio z Obiektem.
14. Na żadnym etapie pobierania, modyfikacji, sprawdzania dostępności i Rezerwacji Oferty Użytkownik nie jest zobowiązany do skorzystania z Oferty. Zobowiązania w tym zakresie zawierane są bezpośrednio między Obiektem a Użytkownikiem w trybie ustalonym przez Obiekt i Użytkownika.
15. Zarówno po pobraniu Oferty, potwierdzeniu dostępności przez Obiekt, modyfikacji Oferty przez Obiekt, jak i po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania danej czynności na adres e-mail podany w toku Rejestracji i/lub w Koncie Użytkownika, i/lub procesie pobierania oferty
16. Wskazane w Serwisie zdjęcia pomieszczeń w tym pokoi, sal, restauracji, Obiektu lub widoku mają charakter przykładowy
17. Obiekt, Serwis ani Nobell nie zapewnia możliwości Rezerwacji konkretnego pomieszczenia w tym pokoju, sali, restauracji wskazanego na przedstawionych w Ofercie zdjęciach w szczególności pomieszczenia z widokiem z okna jakie zostało zaprezentowane na zdjęciach w prezentacji Obiektu w Serwisie.


§ 6

Uprawnienia i odpowiedzialność Nobell

1. Nobell zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Nobell.
2. Nobell nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkownika w Serwisie.
3. Nobell nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentacji Obiektu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Obiekt. Za prezentację Obiektu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpowiedzialność wobec Użytkownika Serwisu ponosi wyłącznie Obiekt.

§ 7

Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku uzyskania przez Nobell informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Nobell wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Nobell w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Nobell może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

§ 8

Reklamacje

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez
Użytkownika bezpośrednio Obiektowi, którego Usług reklamacja dotyczy lub Obiektowi za pośrednictwem Nobell na adres poczty elektronicznej Nobell: info@eventy.pl. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone Nobell, Nobell niezwłocznie przekaże reklamację Obiektowi, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Nobell.
2. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu powinny być kierowane do Nobell. Nobell rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Nobell poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas składania pierwszej Oferty. Jeśli Nobell nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Nobell a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 9

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej

§ 10

Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

1. Stosowane przez Nobell systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
a. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
b. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
c. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
d. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
e. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
f. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
g. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika.


§11

Warunki rozwiązania Umowy

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie.
2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Prośba o usunięcie konta powinna być przekazana Nobell na adres poczty elektronicznej info@eventy.pl. Wszelkie prośby związane z usunięciem Konta będą rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania prośby o usunięcie Konta. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Nobell usunie Konto Użytkownika z Serwisu, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.
3. Wypowiedzenie Umowy przez Nobell może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:
a. umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
b. umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
c. umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Nobell.
4. W wypadku opisanym w § 11 ust. 3 Nobell jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Nobell ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu przez Nobell.


§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem podanych danych jest Nobell. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 (1) lit b RODO w szczególności w celu:
a. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;
b. Założenia Konta Użytkownika;
c. dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Obiektowi danych Użytkownika dokonującego Rezerwacji,
d. polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych.
2. Dane te przekazywane są także kontrahentom Nobell:
a. świadczącym usługi hostingu: Migomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-087), Aleja Niepodległości 227, NIP: 701 017 64 19
b. świadczącym usługi hostingu: home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252,
c. zarządzania relacjami z klientami: Livespace sp. z o.o. ul. Rejtana 17 / 12, 02-516 Warszawa, NIP: 521-356-87-09
3. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Nobell będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich. Informacje handlowe będą przesyłane do Użytkownika z częstotliwością określoną przez Nobell.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie. Nobell uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych,
b. sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz
c. prawo do ograniczenia przetwarzania,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.
7. W celu wykonania Umowy w szczególności w zakresie realizacji Rezerwacji na podstawie §5 ust. 9-11 niniejszego Regulaminu dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione Obiektowi.
8. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
9. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania prosimy o kontakt na adres e-mail: info@eventy.pl


§ 13

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Nobell oraz w Serwisie.
2. Nobell zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu.
3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Serwisie.
4. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Nobell polskie sądy powszechne.
6. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.