OGÓLNE WARUNKI UMOWY

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższe Ogólne Warunki Umowy (dalej: „OWU”) do umowy o współpracę, mają zastosowanie do współpracy Nobell Congressing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, pod adresem ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000241655, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 5262888621 oraz numer statystyczny REGON 140196078, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych (dalej: „Nobell”) oraz wskazanego w umowie o współpracę obiektu (dalej: „Obiekt”) w zakresie organizacji promocji marki Obiektu oraz oferowania przez Obiekt usług Obiektu za pośrednictwem strony internetowej www.eventy.pl prowadzonej przez Nobell (dalej: „Serwis”). Niniejsze OWU stanowią integralną część umowy o współpracy zawartej pomiędzy Nobell a Obiektem (dalej: „Umowa o Współpracy”). Nobell oraz Obiekt będą zwani dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”.
2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin korzystania z serwisu eventy.pl (“Regulamin Serwisu”)
3. W celu wykonania Umowy o Współpracy Nobell będzie zamieszczać w Serwisie prezentację Obiektu i Usług Obiektu (dalej: “Usługi”), świadczonych w ramach organizacji w Obiekcie spotkań w tym: imprez turystycznych, konferencji, szkoleń, wystaw, targów, kongresów, warsztatów, imprez firmowych, imprez dla klientów firmy, imprez dla pracowników firmy, innych podobnych wydarzeń (dalej: “Spotkanie”). Przed dokonaniem publikacji prezentacji Obiektu oraz Usług Obiektu Nobell prześle na podany przez Obiekt w Serwisie w procesie dodawania Obiektu adres mailowy osoby upoważnionej do reprezentowania Obiektu (dalej: „Osoba Kontaktowa”) link internetowy do panelu administracyjnego Obiektu w internetowym systemie Extranet (zgodnie z §1 ust. OWU poniżej) z prośbą o podanie danych niezbędnych do promocji Obiektu oraz oferowania przez Obiekt Usług w Serwisie. Osoba Kontaktowa po uzupełnieniu minimum wymaganych danych dokona potwierdzenia wprowadzonych danych poprzez odznaczenie pola oraz użycie przycisku “Akceptuję warunki umowy”. Prezentacja Obiektu i Usług Obiektu zostanie zamieszczona w Serwisie wyłącznie po dokonaniu przez Obiekt potwierdzenia, o którym mowa powyżej. Wszelkie zmiany danych Obiektu i Usług Obiektu będą dokonywane w trybie określonym w §1 ust. 7 OWU. Potwierdzenie wprowadzonych danych Obiektu oraz Usług Obiektu poprzez użycie przycisku “Akceptuję warunki umowy” przed publikacją Obiektu i Usług Obiektu oznacza każdorazowo akceptację przez Obiekt warunków OWU oraz zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu.
4. Nobell zobowiązuje się do prezentacji Obiektu i Usług Obiektu Użytkownikom Serwisu w formie automatycznie generowanych w Serwisie ofert cenowych (dalej: “Oferta”) organizacji Spotkań w ramach kryteriów wskazanych przez Użytkownika w Serwisie oraz do przyjmowania i przekazywania Obiektowi Wstępnych Rezerwacji Ofert (dalej: “Rezerwacja”) od Użytkowników Serwisu zainteresowanych Ofertą, w wysokości i w terminie ustalonych wcześniej za pośrednictwem Serwisu.
5. Strony mogą ustalić, że Nobell zobowiąże się do wykonania na zlecenie Obiektu dodatkowych czynności lub świadczeń poza czynnościami określonymi w ust. 2-3 niniejszego paragrafu OWU, w zamian za ustalone przez Strony dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w §1 ust. 6 poniżej.
6. Z tytułu wykonania przez Nobell na podstawie Umowy o Współpracy czynności określonych w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu OWU powyżej, Obiekt zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Nobell podstawowego wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości określonej jako procent od wartości netto (dalej „Prowizja”) Rezerwacji dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, które zostaną zrealizowane i opłacone przez Użytkownika w Obiekcie. Wynagrodzenie prowizyjne będzie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość Prowizji dla Rezerwacji przyjętych i przekazanych Obiektowi przez Serwis będzie ustalana przez Strony za pośrednictwem systemu Extranet (zgodnie z §1 ust. 7 poniżej). Jeśli w ramach ustalania warunków danej lub określonych Rezerwacji Strony nie będą dokonywać żadnych ustaleń wysokości Prowizji lub nowa wysokość Prowizji nie zostanie zaakceptowana przez obie Strony, obowiązywać będzie Prowizja w wysokości ustalonej ostatnio przez Strony. Pierwsza prezentacja Obiektu i Usług Obiektu zostanie zamieszczona w Serwisie pod warunkiem uprzedniego ustalenia przez Strony wysokości Prowizji dla Rezerwacji. Podstawowa Prowizja należna Nobell może ulec zwiększeniu o uprzednio ustaloną przez Strony stawkę dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wykonywania przez Nobell uzgodnionych przez Strony dodatkowych czynności i świadczeń Nobell zgodnie z §1 ust. 5 OWU.
7. Nobell umożliwi Obiektowi dostęp do swojego wewnętrznego systemu extranet („Extranet”). Zmiana cen, zmiana parametrów Usług w tym usług w niej zawartych, zmiana danych Obiektu oraz zmiana Prowizji (z zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 5%) mogą być dokonywane samodzielnie przez Obiekt, w tym przez Osobę Kontaktową, za pośrednictwem Extranetu. Zmiany cen, parametrów Usług oraz wszelkich danych Obiektu wymaganych w Extranecie nie wymagają akceptacji Nobell i będą zamieszczane w Serwisie automatycznie po dokonaniu takiej zmiany przez Obiekt za pośrednictwem Extranetu.

§2

PREZENTACJA OFERTY OBIEKTU W SERWISIE

1. Po dokonaniu przez Obiekt potwierdzenia danych Obiektu zgodnie z §1 ust. 3 OWU, Nobell udostępni w Serwisie prezentację Obiektu i Usług Obiektu. Oferta będzie prezentowana do czasu zakończenia współpracy Stron na podstawie Umowy o Współpracy, przy czym Strony ustalają, że w okresie prezentowania Obiektu i Usług Obiektu w Serwisie możliwe będzie jednokrotne lub wielokrotne modyfikowanie cen Usług Obiektu i danych Obiektu zawartych w prezentacji w systemie Extranet.
2. Oferta zostanie wygenerowana przez Serwis automatycznie poprzez dopasowanie Usług Obiektu zamieszczonych przez Obiekt w Serwisie w systemie Extranet do kryteriów wskazanych w Serwisie przez Użytkownika. Oferty Obiektu przedstawione Użytkownikom Serwisu zostaną przekazane Obiektowi za pośrednictwem maila z linkiem do Oferty i w sposób automatyczny za pośrednictwem Extranetu.
3. Po każdorazowym przedstawieniu Obiektowi Oferty pobranej w Serwisie przez Użytkownika Obiekt będzie zobowiązany do potwierdzenia dostępności terminu w systemie Extranet w czasie nie dłuższym niż 24 godziny z uwzględnieniem dni roboczych od przedstawienia oferty w trybie opisanym w §2 ust. 2. Dla Oferty przedstawionej Obiektowi w systemie Extranet będzie możliwość wprowadzenia zmian w wycenie każdej Usługi wchodzącej w skład Oferty w dowolnym momencie jednokrotnie lub wielokrotnie w trakcie ustalania warunków Oferty za pośrednictwem Serwisu do momentu potwierdzenia przez Użytkownika zainteresowania opracowaną w Serwisie Ofertą poprzez dokonanie Rezerwacji. Obiekt zobowiązuje się , że suma netto zaktualizowanej Oferty, będzie najniższą z możliwych do uzyskania przez Użytkownika dla parametrów Spotkania określonych przez Użytkownika
4. Obiekt jest związany Ofertą, w tym w szczególności treścią Oferty, od chwili zamieszczenia prezentacji Obiektu w Serwisie, przez cały okres prezentacji takiej Oferty. Wszelkie zmiany danych Obiektu i Usług Obiektu w czasie jej prezentacji w Serwisie nie mają zastosowania do dokonanych Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany Obiektu i Usług Obiektu w Serwisie. Obiekt ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Nobell oraz osób trzecich (w tym wobec Użytkowników Serwisu) za treść Oferty, w tym w szczególności za naruszenie na skutek lub w związku z prezentacją lub treścią Oferty obowiązujących przepisów prawa lub praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Obiekt zobowiązuje się do zwolnienia Nobell z odpowiedzialności w przypadku skierowania do Nobell przez osobę trzecią, w tym przez użytkownika Serwisu lub osobę korzystającą z usług Obiektu na podstawie Rezerwacji, roszczeń związanych z treścią Oferty. Obiekt zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (w tym kosztów pomocy prawnej) poniesionych przez Nobell w przypadku podniesienia wobec Nobell przez osobę trzecią, w tym przez Użytkownika Serwisu lub osobę korzystającą z usług Obiektu na podstawie Rezerwacji, roszczeń związanych z treścią Oferty.
5. W przypadku naruszenia przez Obiekt postanowień Umowy o Współpracę prezentacja Obiektu i Usług Obiektu może zostać usunięta ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego informowania Obiektu. W innych przypadkach usunięcie prezentacji Obiektu i Usług Obiektu z Serwisu w okresie obowiązywania Umowy o Współpracy będzie uzgadniane z Obiektem.
6. Obiekt określa i akceptuje treść danych Obiektu oraz opis i ceny Usług Obiektu w sposób określony w §1 ust. 3 5. i .7 OWU. Obiekt zobowiązuje się, że treść danych Obiektu oraz opis i ceny Usług Obiektu będą zawierały wszelkie informacje, dane, oświadczenia i warunki wymagane dla zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa treści Oferty i jej prezentacji oraz dla podjęcia przez Użytkownika Serwisu decyzji o wyborze Oferty i dokonaniu Rezerwacji. W szczególności Obiekt zobowiązuje się, że w danych Obiektu zostaną podane aktualne i pełne dane Obiektu (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres i numer NIP) oraz że treść danych Obiektu oraz opis i ceny Usług Obiektu nie będą wprowadzały Użytkowników Serwisu w błąd.
7. Nobell jest uprawniony do prezentowania Obiektu oraz Oferty Obiektu w sposób przyjęty w danym czasie w Serwisie (z uwzględnieniem stosowanego przez Nobell układu graficznego stron Serwisu porządkującego przekazywane treści według uznania Nobell). W szczególności Nobell może zadecydować, które z materiałów udostępnionych przez Obiekt zostaną użyte.
8. Wszelkie zmiany wprowadzone do danych Obiektu oraz opisu i cen Usług Obiektu nie wpływają na zakres usług objętych dokonanymi Rezerwacjami, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany Oferty w Serwisie.

§3

REZERWACJE

1. W celu skorzystania z Oferty Obiektu, Użytkownik Serwisu będzie uprawniony do dokonania wstępnej rezerwacji usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu („Rezerwacja”).
2. Po dokonaniu Rezerwacji, Użytkownik otrzyma kontakt do opiekuna Oferty po stronie obiektu, wskazanego w procesie uzgadniania Oferty w systemie Extranet i będzie uprawniony do zgłoszenia się do Obiektu w celu potwierdzenia dostępności Usług zawartych w Ofercie we wskazanym w Ofercie terminie, ustalenia warunków świadczenia usług zawartych w Ofercie, doprecyzowania i/lub modyfikacji usług wchodzących w skład Oferty oraz potwierdzenia realizacji usług objętych Ofertą oraz dodatkowych, a Obiekt otrzyma kontakt do Użytkownika, który dokonał Rezerwacji. Wszelkie ustalenia dotyczące Oferty o których mowa powyżej będą uzgadniane bezpośrednio między Użytkownikiem a Obiektem poza Serwisem.
3. W celu przedstawienia Użytkownikowi Serwisu zasad i warunków dokonywania Rezerwacji oraz uzyskania ich akceptacji przez każdego Użytkownika Serwisu, Nobell określi w Regulaminie Serwisu zasady i warunki dokonywania Rezerwacji. Dla uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, Regulamin będzie określał zasady korzystania z Serwisu, w tym czynności zmierzające do dokonania Rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem a Obiektem za pośrednictwem Serwisu, nie będzie natomiast stanowił w żadnym wypadku ogólnych warunków umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Obiektem.
4. W ramach Serwisu Nobell pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Obiektu od Użytkowników Serwisu Rezerwacji, przy czym Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem Serwisu. W żadnym wypadku Nobell nie jest:
a. stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem Serwisu,
b. pełnomocnikiem Obiektu lub Użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem Serwisu;
c. pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika Serwisu;
d. oferentem lub organizatorem usług objętych Ofertą Obiektu.

§4

WYNAGRODZENIE

1. Obiekt zobowiązuje się do potwierdzenia Nobell informacji o faktycznej ostatecznej wartości netto Rezerwacji pozyskanej za pośrednictwem Serwisu i zrealizowanej przez Użytkownika w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia realizacji usług objętych Rezerwacją, która to wartość będzie stanowiła podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Nobell od Obiektu zgodnie z §1 ust. 6 OWU powyżej.
2. Prowizja należna Nobell będzie rozliczana przez Strony po każdej zrealizowanej dla Użytkownika Serwisu Rezerwacji w ten sposób, że Nobell wystawi i prześle Obiektowi w terminie do 10 dni od daty zakończenia realizacji usług objętych Rezerwacją fakturę proforma na wartość Prowizji ustaloną zgodnie z §4 ust. 1 OWU.
3. Obiekt zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Nobell Prowizji określonej w przekazanej fakturze proforma w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opłacenia Rezerwacji przez Użytkownika w Obiekcie, przelewem na rachunek bankowy Nobell, wskazany na wystawionej fakturze.

§5

WYKONANIE USŁUG PRZEZ OBIEKT

1. Obiekt zobowiązuje się, w ramach wykonywania Usług na rzecz Użytkownika Serwisu, do przestrzegania przepisów prawa mających na celu ochronę konsumentów. Obiekt zobowiązuje się do należytego wykonania Usług objętych Rezerwacją dokonaną przez Użytkownika Serwisu.
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług objętych Rezerwacją odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym wobec Użytkownika Serwisu oraz osób korzystających z Usług Obiektu na podstawie Rezerwacji, ponosi wyłącznie Obiekt. Nobell pełni wyłącznie rolę pośrednika w relacjach pomiędzy Obiektem a Użytkownikiem, a w związku z tym Obiekt pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie Usług objętych Rezerwacją. Obiekt zobowiązuje się do zwolnienia Nobell z odpowiedzialności z tytułu roszczeń podniesionych przez osobę trzecią, w tym przez Użytkownika Serwisu lub osobę korzystającą z Usług Obiektu na podstawie Rezerwacji, w związku z zarzucanym przez tę osobę niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług objętych Rezerwacją. Obiekt zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (w tym kosztów pomocy prawnej) poniesionych przez Nobell w przypadku podniesienia wobec Nobell przez osobę trzecią, w tym przez Użytkownika Serwisu lub osobę korzystającą z Usług Obiektu na podstawie Rezerwacji, roszczeń związanych ze świadczeniem przez Obiekt Usług objętych Rezerwacją.
3. W przypadku naruszenia przez Obiekt postanowień §5 ust. 1. i 2. Nobell będzie uprawniony do rozwiązania Umowy o Współpracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takich Usług, będą przekazywane przez Użytkownika Serwisu bezpośrednio Obiektowi.
5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy o Współpracy w przypadku, gdy niewykonanie bądź nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest skutkiem działania siły wyższej, a w szczególności: pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, katastrofy naturalnej, embargo, wojny, bądź działań lub decyzji organów administracji publicznej bądź sądów lub nastąpiło na skutek innych podobnych okoliczności, pozostających poza kontrolą Stron.


§6

PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW OFERTOWYCH

1. Obiekt zobowiązuje się, że będzie jedynym podmiotem uprawnionym do materiałów przekazywanych Nobell w celu ich prezentacji w Serwisie („Materiały”). Obiekt zobowiązuje się do przekazywania wyłącznie Materiałów, do których majątkowe prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz wszelkie inne prawa przysługiwać będą Obiektowi. Obiekt zobowiązuje się, że prawa do Materiałów nie będą obciążone prawami osób trzecich, a przekazanie takich Materiałów do Nobell ani ich prezentacja w Serwisie lub wykorzystanie do przygotowania lub prowadzenia kampanii promocyjnej nie będzie naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich.
2. W przypadku podniesienia przez osobę trzecią wobec Nobell roszczeń związanych z prawami do Materiałów przekazanych Nobell, Obiekt zobowiązuje się do zwolnienia Nobell z odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń.
3. Nobell zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia Materiałów, wedle wyboru Obiektu, na każde żądanie Obiektu przedstawione w formie pisemnej.
4. Nobell poinformuje Obiekt, jeśli przekazane Materiały nie będą pozwalały na ich prezentację w Serwisie lub na przygotowanie lub prowadzenie kampanii promocyjnej z uwagi na brak informacji koniecznych do wykorzystania Materiałów zgodnie z ustaleniami Stron bądź z uwagi na fakt, że forma lub nośnik, na którym zostały przekazane, nie spełnia wymagań technicznych Nobell. W takim wypadku Strony ustalą wspólnie zakres Materiałów, jaki ma zostać uzupełniony, sposób uzupełnienia Materiałów oraz potwierdzą datę rozpoczęcia wykorzystania Materiałów zgodnie z ustaleniami Stron. W przypadku określonym w niniejszym §6 ust. 4 data rozpoczęcia wykorzystania Materiałów zgodnie z ustaleniami Stron może zostać przesunięta o okres, w jakim Obiekt będzie uzupełniał Materiały.

§7

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Umowa o Współpracy zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. O ile postanowienia Umowy o Współpracy (w tym niniejszych OWU) nie stanowią inaczej, Umowa o Współpracy może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 3-miesięcznego (trzymiesięcznego) okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o Współpracy w jakimkolwiek trybie nie powoduje utraty ważności lub zmiany warunków dokonanych Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przed datą rozwiązania lub wygaśnięcia. Strony zobowiązują się do wypełnienia swoich obowiązków związanych z Rezerwacjami nabytymi przez Użytkowników przed datą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Współpracy.

§8

POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, do których Strony będą miały dostęp w związku z Umową o Współpracy, przy czym za takie informacje uważa się także informacje dotyczące Użytkowników korzystających z Serwisu („Informacje Poufne”).
2. Strony zobowiązują się do:
a. zapobiegania ujawnieniu, publikacji czy też rozpowszechnieniu Informacji Poufnych oraz do ich należytej ochrony;
b. niewykorzystywania Informacji Poufnych dla celów innych niż związanych z Umową o Współpracy oraz jej wykonywaniem;
c. uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony przed ujawnieniem Informacji Poufnych osobom trzecim, a także pod warunkiem zapewnienia ochrony Informacji Poufnych przynajmniej na tym samym poziomie jak uregulowany w OWU;
d. zapewnienia, że każda osoba, której Informacje Poufne zostały ujawnione zgodnie z punktem (c) powyżej, została uprzednio powiadomiona o treści niniejszego zobowiązania, oraz dołożenia najwyższej staranności w celu zapewnienia, że osoby te będą przestrzegać warunków niniejszego ustępu tak, jakby same takie zobowiązanie zaciągnęły; oraz
e. zawiadomienia drugiej Strony w przypadku, gdy ujawnienia Informacji Poufnych wymagać będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Na żądanie Strony, druga Strona dokona zniszczenia Informacji Poufnych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania żądania i poinformuje o tym fakcie Stronę żądającą zniszczenia Informacji Poufnych. Jeśli zniszczone Informacje Poufne były zapisane na nośnikach należących do Strony żądającej zniszczenia Informacji Poufnych, nośniki takie zostaną zniszczone razem z Informacjami Poufnymi bądź zwrócone Stronie, wedle wyboru tej Strony. Określony w niniejszym §8 ust.3 obowiązek zniszczenia nośników nie dotyczy serwerów, twardych dysków i innych nośników, których właściwość uniemożliwia usunięcie danych.
4. Obowiązki w zakresie zachowania poufności Informacji Poufnych nie dotyczą informacji, które:
a. są lub staną się powszechnie znane lub dostępne publicznie w wyniku zdarzeń innych niż naruszenie postanowień Umowy o Współpracę, w tym OWU;
b. muszą być ujawnione na mocy decyzji sądowych lub administracyjnych, w związku z prowadzeniem postępowań na mocy obowiązujących przepisów prawa, lub muszą być ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c. Strona ujawnia swoim doradcom prawnym, podatkowym lub księgowym.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze OWU oraz Umowa o Współpracy regulowane są prawem polskim.
2. Wszelkie zmiany Umowy o Współpracy dokonywane będą przez Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu dokonania zmian Nobell prześle Obiektowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony w Umowie o Współpracy adres mailowy Osoby Kontaktowej treść OWU lub Umowy o Współpracy uwzględniającą zaproponowane zmiany. Obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wysłania wiadomości przez Nobell prześle do Nobell oświadczenie o akceptacji zmian (w formie odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Nobell lub, jeśli taka funkcja będzie dostępna, poprzez wybranie opcji „akceptuję”/”wyrażam zgodę”). Zmiany będą obowiązywać od momentu otrzymania przez Nobell powyższego oświadczenia. Brak odpowiedzi Obiektu w wyżej wymienionym terminie oznaczać będzie zgodę Obiektu na zaproponowane zmiany. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie wyrazi zgody na zmiany proponowane w sposób określony w niniejszym ustępie, każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy o Współpracy w formie pisemnej z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem §7 ust. 3. Na podstawie art. 3841 Kodeksu cywilnego Nobell zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian bezpośrednio do treści OWU z następujących ważnych powodów:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Nobell,
b. zmiany przez Nobell formy prawnej, nazwy lub sposobu świadczenia usług na podstawie Umowy o Współpracę (o ile taka zmiana nie nakłada dodatkowych obowiązków na Obiekt),
c. zmian redakcyjnych oraz interpretacji postanowień OWU, w celu usunięcia niejasności bądź wątpliwości interpretacyjnych oraz
d. zmian rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych (informatycznych), z których korzysta Nobell.
3. Obiekt udziela Osobie Kontaktowej wskazanej w Umowie o Współpracy pełnomocnictwa z zakresem umocowania do reprezentowania Obiektu we wszelkich czynnościach związanych z wykonaniem Umowy o Współpracy, w szczególności do bieżących kontaktów z Nobell i Użytkownikami Serwisu związanych z wykonaniem Umowy o Współpracy oraz do podejmowania jednoosobowo w imieniu Obiektu wiążących decyzji i uzgodnień i składania w imieniu Obiektu wiążących oświadczeń woli, w tym w zakresie prezentacji Obiektu i Usług Obiektu w Serwisie, ustalenia wysokości Prowizji, dokonywania Rezerwacji, zlecenia Nobell dodatkowych czynności lub świadczeń zgodnie z §1 ust. 5 OWU, zmiany Umowy o Współpracy i OWU zgodnie z §9 ust. 2. powyżej oraz wszelkich innych czynności, o których mowa w Umowie o Współpracy Zmiana Osoby Kontaktowej przez Obiekt wymaga zawiadomienia Nobell w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wprowadzenia stosownych zmian w systemie Extranet.
4. Administratorem podanych danych pracowników Obiektu jest Nobell. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 (1) lit b RODO w celu w wykonania umowy o współpracę oraz Ogólnych Warunków Umowy w szczególności w celu dodania Obiektu.
5. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy o współpracę oraz Ogólnych Warunków Umowy w szczególności w celu dodania Obiektu jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania tej Umowy.
6. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o współpracę lub OWU. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania umowy o współpracę.
7.Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz
b. prawo do ograniczenia przetwarzania,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.
8.Spory wynikające lub związane z Umową o Współpracę rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Nobell.
9. Wszelkie informacje przekazywane w związku z wykonaniem Umowy o Współpracę kierowane będą w formie pisemnej listem poleconym na adresy Stron wskazane w Umowie o Współpracy, a także na odpowiednie adresy poczty elektronicznej.